Szanowni Klienci,
od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

Pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez naszą firmę tj. Świat Aluminium Piotr Ganobis Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Wam w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort współpracy z naszą firmą
Zapewniamy, że należycie dbamy o Waszą prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Wasze dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Klauzuli informacyjnej o ochronie danych osobowych”.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych — na strone WWW

Administratorem Państwa danych osobowych jest Świat Aluminium Piotr Ganobis, 32-660 Chełmek ul. Jagiellońska 57. Gromadzimy Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem, w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu,  numer telefonu, PESEL,
w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego oraz dane zawarte w  dokumentach finansowych.
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług
– realizacji obowiązków Świat Aluminium Piotr Ganobis przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
– ochrony praw Świat Aluminium Piotr Ganobis zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
– uzasadnionego interesu Świat Aluminium Piotr Ganobis w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług Świat Aluminium Piotr Ganobis  (marketing bezpośredni),
Świat Aluminium Piotr Ganobis może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

podmiotom, z którymi Świat Aluminium Piotr Ganobis ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Świat Aluminium Piotr Ganobis przewidzianych prawem, ochrony praw Świat Aluminium Piotr Ganobis zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Świat Aluminium Piotr Ganobis w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Świat Aluminium Piotr Ganobis może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, podmioty świadczące usługi księgowe lub  informatyczne, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty te zobowiązane są na mocy prawa, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe,
organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Świat Aluminium Piotr Ganobis zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Świat Aluminium Piotr Ganobis , wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Świat Aluminium Piotr Ganobis.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Świat Aluminium Piotr Ganobis potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Świat Aluminium Piotr Ganobis  dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Świat Aluminium Piotr Ganobis ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, Świat Aluminium Piotr Ganobis wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Świat Aluminium Piotr Ganobis oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Świat Aluminium Piotr Ganobis może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych do Państwa dyspozycji jest  info@